July 11, 2016

Cách tạo ảnh GIF từ một tập hợp các ảnh

linux

Bạn đang có một loạt ảnh tĩnh (png, jpeg image) và bạn muốn tạo 1 cái ảnh động (gif image) từ chúng?
Tôi xin giới thiêu với các bạn đang dùng Linux một cách đơn giản đó là dùng ImageMagick.

 1. Đầu tiên là bạn phải cài gói ImageMagick

 2. Đổi tên các file ảnh thành dạng <số thứ tự>.<định dạng> . Ví dụ mình có 25 cái ảnh png và mình sẽ đổi tên thành: 001.png, 002.png, …, 025.png .

 3. Resize ảnh về chung kích thước

  1
  
  $ convert *.png -resize 800x -set filename:area "%t" /path/to/your-save-dir/%[filename:area].png
  

  Chú ý: %t là thay thế cho tên của file gốc

 4. Tạo ảnh động

  1
  
  cd /path/to/your-save-dir && convert -delay 100 -loop 0 *.png funny.gif
  

  Chú ý: delay có đơn vị là mili giây, loop bằng 0 có nghĩa là lặp vô hạn

  Vậy là bạn đã có một ảnh động với tên là funny.gif

Comments